Neli aastat tagasi asus Põltsamaal ringkond inimesi suure hooga tennisewälja ehitamisele. Asi näis hästi arenewat. Oli loota palju kasutajaid ning laenu saadi suurema waewata. Kuid ehitati omapäid, ilma ühegi asjatundja poole pöördumata. Tagajärg oli see, et raha läks rohkesti, kuna aga wäli mängukõlvuline ei olnud veel kaugeltki mitte.

Nii ei tahtnud wälja pind kuidagi köwadust wötta. Isikud, kes olid alustanud suure huwiga, lõid käega esimese raskuse juures ja ei hoolinud üldse wälja saatusest. Wäli leidis ainult juhuslikku kasutamist ja hoolt mitu suwet.

Alles käesolewal aastal kewade tulekuga asusid asja juurde wäljast poolt asjasthuwitatud ning aeti warjusurma waibunud klubile elu sisse. Kiiresti asuti mänguvälja suurendamisele, kuna varemalt ei annud wäli mõõtudeltki normaalwälja suurust wälja.

Samuti kaeti põhi uue kihiga linnainsener Seidenbachi näpunäidetel ning pind sai wäga sile ja kõwa. Töö kestis wahetpidamata paar nädalat ja pühiks oli wäli mängukõlwuline.

Esimesel suwistepühal awati wäli mänguks ja osawõtjaid oli olnud rohkesti. On ette näha, et liikmete arw tõuseb ja möödapääsematuks osutub ehitada nüüd teine wäli. Selleks ongi juba linnawalitsuse poole pöördutud ja säält on antud nõusolek maad anda wana wälja kõrwale.

Sakala, 21. mai 1932

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda