2016. aasta suvel toimunud nahkhiirte ja nende elupaiga inventuur tuvastas Uue-Põltsamaa mõisa pargis seitsme nahkhiireliigi esinemise.

Vaatlus tuvastas pargis veelendlase, tiigilendlase, pruun-suurkõrva, põhjanahkhiire, pargi-nahkhiire, suurvidevlase ja hõbe-nahkhiire. Mõisa pargist leiti ka üks nahkhiirekoloonia varjepaik, mis asus hariliku saare õõnsuses umbes 15 m kõrgusel. Seda varjepaika kasutas veelendlase koloonia tõenäoliselt poegimiskolooniana.

Põltsamaa linnavalitsuse tellimusel valminud seireraporti autor Lauri Lutsar avaldas arvamust, et paljud öösiti Uue-Põltsamaa mõisa pargis tegutsevad nahkhiired on päeval varjepaikades ilmselt väljaspool parki.

Uue-Põltsamaa mõisa park on oluline toitumispaik põhja-nahkhiirtele. Samaaegselt pargis lendavate põhja-nahkhiirte arvuks võib hinnata 15-30 isendit. Arvatavasti asub pargi läheduses mõnes hoones ka nende poegimiskoloonia.

"Veelendlasele on väga oluline Põltsamaa jõe haru, mis eraldab Naistesaart jõe vasakkaldast," märkis Lutsar. "Sellel jõeharul toituvad veelendlased arvukat õhtuhämaruses ja enne päikesetõusu, kui mujal jõel on liiga valge. Võimalik, et ka täiskuu valgusega eelistavad veelendlased seda varjurikast jõeharu."

Kolme öö jooksul tehti pargist ainult üks kindel vaatlus pruun-uurkõrva kohta. Siiski ei saa sellest järeldada, et suurkõrv on pargis väga haruldane, sest seda liiki õnnestub ultrahelidetektoriga kuulda tavaliselt ainult siis, kui ta on ainult paari meetri kaugusel.

Teisi nahkhiireliike kohati Uue-Põltsamaa mõisa pargis harva, kuigi on ilmne, et park ja sellega piirnev veekogu on ka nendele heaks toitumisbiotoobiks.

Uue-Põltsamaa pargis samaaegselt lendavate nahkhiirte arvu võib hinnata umbes 50 isendile, aga pargiga on seotud suveperioodil kindlasti 100-200 nahkhiirt. Osa neist kasutab varjepaiku pargi lähistel olevates hoonetes, osa on pargipuude õõnsustes ja lõhedes.

Põltsamaa linnavalitsus tellis nahkhiireuuringu selleks, et hinnata pargi hooldamisega seotud võimalikku mõju sealsele nahkhiirte elukeskkonnale. Raport soovitab hoiduda korraga ühest kohast paljude vanade puude mahavotmisest. Piirduda tuleks tuule poolt murtud puude koristamisega ning istutada jark-jargult aastakumnete jooksul uusi puid valjalangenud puude asemele.

„Nahkhiirte kaitse seisukohalt ideaalseks tuleb pidada pargi sellist hooldust, mille tulemusena ei vähene nahkhiirtele sobivate varjepaikade arv ning säilivad nahkhiirtele sobivad lennupaigad ja saakputukate populatsioon,“ märkis Lutsar.

Fotol veelendlane (Rauno Kalda, Wikimedia Commons)

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda