Valimisliit Ühine Põltsamaa on loodud Põltsamaa piirkonna nelja omavalitsuse: Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla kodanike vabatahtliku ühendusena, et osaleda 2017. aasta oktoobris toimuvatel kohalikel valimistel.

Meie eesmärk on Põltsamaa piirkonna konkurentsivõime tugevdamine ja tasakaalustatud areng ning valla elanikele kvaliteetse avaliku teenuse osutamine.

Oma tegevust kavandades:
★ juhindume Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingust;
★ lähtume avalikust huvist, kõiki huvigruppe kaasavast ja läbipaistvast otsustus- ja juhtimismudelist;
★ seisame nelja omavalitsuse ühinemisel tekkiva Põltsamaa valla tasakaalustatud ja mitmekülgse arengu eest;
★ peame oluliseks majanduslikult mõistlikke ja põhjendatud otsuseid;
★ väärtustame Põltsamaa piirkonna traditsioone, ajalugu ja kultuurilugu. Jätkame traditsiooniliste kultuuri-, spordi- ja tänusündmuste korraldamist.
★ toetame uusi ja värskeid mõtteid valla juhtimisel ja uusi algatusi kohaliku elu rikastamiseks (nt kultuuri- ja spordisündmused);
★ jätkame toimivate teenuste pakkumist Põltsamaa linnas ja piirkondlikes teenuskeskustes Puurmanis ja Kalanas; kasutajatele on meie poolt pakutavad teenused kättesaadavad, lihtsad, mittekoormavad, arusaadavad ja läbipaistvad.

Valimisliiduna peame oluliseks järgmisi põhimõtteid ja tegevusi:

VALLA JUHTIMINE
★ Seisame selle eest, et volikogul on suurem roll Põltsamaa valla arengu kujundamisel. Peame oluliseks, et volikogu esimees pühendub täielikult volikogu töösse.
★ Vähendame bürokraatiat ja muudame kodanike suhtlemise omavalitsusega lihtsamaks, arusaadavamaks ja läbipaistvamaks.
★ Oluliste kohalike küsimuste arutamiseks ja lahendamiseks moodustame kogukonnakogu, kuhu kuuluvad külavanemad ning kodanikuühenduste esindajad.
★ Korraldame vähemalt kord aastas valla juhtide kohtumise erinevate piirkondade elanikega, et selgitada välja valla arengu kitsaskohad ja anda tagasisidet seni tehtule.
★ Välistame poliitiliste abivallavanemate ametikohtade loomise ja erinevate ametite politiseerimise.
★ Töötame välja kaasava eelarve põhimõtted ja anname kodanikele võimaluse osaleda valla eelarve koostamisel: teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja selgitada välja parimad ettepanekud.
★ Arendame välja digivalla kontseptsiooni ja laiendame digiteenuste kättesaadavust.
★ Toome perioodiliselt valla elanike postkasti tasuta valla ajalehe, mis annab ülevaate vallavolikogu ja -valitsuse tööst ning edastab olulisi omavalitsuse teateid. Arendame välja kasutajasõbraliku ja atraktiivse omavalitsuse veebilehe.

MAJANDUS
★ Kasutame ära 40 km ulatuses valda läbiva Tallinn-Tartu maantee majandusliku potentsiaali ja loome strateegia uute investeeringute toomiseks Põltsamaa piirkonda.
★ Toetame ettevõtlusalade arendamist ja aitame välja ehitada neid toetavad tehnovõrgud.
★ Võtame ametisse ettevõtluskonsultandi, kelle ülesanneteks on ettevõtjate nõustamine, koostöövõimaluste arendamine ning abi projektitaotluste koostamisel.
★ Aitame kaasa Põltsamaa piirkonna arengut mõjutavate arendusobjektide (Kosmopark, Kamari puhkeala, Kuningamäe tervisespordikeskus, Põltsamaa lossikompleks) teostumisele.
★ Ühendame Põltsamaa linnas ühistranspordiga olulised sõlmed – bussijaam, Puhu rist, tervisekeskus, kool jne. Töötame välja paindlikud transpordi lahendused (kogukonnatransport, transpordi jagamisteenused, koolibuss).
★ Jätkame panustamist hajaasutuse programmi, millega maapiirkonnas elavatele peredele on võimalik parandada oma elamistingimusi.
★ Soodustame uute elamupiirkondade ja neid toetavate tehnovõrkude arendamist ning abistame detailplaneeringute koostamisel.

AVALIK RUUM JA AVALIK KORD
★ Kasutame riigi poolt teehoiuks eraldatud vahendeid vastavalt praegusele nelja ühineva omavalitsuse vahelisele jaotusele.
★ Töötame välja Põltsamaa piirkonna teede ja tänavate teehoiukava ning rekonstrueerime kohalikke teid ja tänavaid; laiendame kõnniteede võrgustikku.
★ Alustame ettevalmistusi ja rajame kergliiklusteed Aidust Aidu järveni, Põltsamaalt Eskuni, Kamari järvest - Kamari alevikuni, Põltsamaalt Lustivereni, Põltsamaalt Arukseni ja Puurmanist Jõgeva tee ristmikuni.
★ Asume läbirääkimistesse Maanteeametiga, et anda Põltsamaa linna läbivad transiitteed riigile ja nimetada need riigimaanteedeks. Taotleme Maanteeametilt Esku-Pilistvere, Lahavere-Tapiku ja Kablaküla-Umbusi riigimaantee lõikude tolmuvabaks muutmist.
★ Kaasajastame ja laiendame tänavavalgustusvõrgustikku. Hooldame aastaringselt kohalikke teid ja tänavaid.
★ Talihoolde ja haljastuse teenuse pakkujate leidmiseks viime läbi hanked piirkondade kaupa.
★ Korrastame piirkonna kalmistute juurdepääsuteed ja parklad. Rekonstrueerime Põltsamaa kalmistu parkla tualetid, muudame parkla tolmuvabaks ja paigaldame istepingid.
★ Nõuame kolehoonete ja hooldamata kinnistute omanikelt oma kinnistute korrastamist.
★ Paigaldame kõnniteede äärtesse ja parkidesse istepinke ja prügikaste.
★ Turvalisuse suurendamiseks laiendame turvakaamerate alasid linnas ja suuremates asulates.
★ Toetame kohaliku konstaabli, abipolitseinike, naabrivalve, päästeteenistuse, Kaitseliidu ja vabatahtlike päästjate tegevust ning tunnustame nende tööd.
★ Seisame päästekomando säilimise eest Põltsamaa piirkonnas.

HARIDUS
★ Säilitame maapiirkonnas väikesed kodulähedased koolid ja lasteaiad.
★ Jätkame Põltsamaa Ühisgümnaasiumi arendamist jätkusuutliku ja uuendusmeelse koolina, kus omandatakse haridust turvalises ja inimest väärtustavas õpikeskkonnas.
★ Toetame paindlikke lahendusi huvitegevuse ja huvihariduse korraldamisel, et parandada nende kättesaadavust erinevates piirkondades.
★ Tagame lasteaedades ja koolides kõigile valla lastele tasuta lõunatoidu.
★ Pakume laste ja õpilaste igakülgset arengut toetavaid teenuseid (logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog jms).

KULTUUR, SPORT JA SELTSITEGEVUS
★ Arendame raamatukogusid ning kultuuri-, spordi- ja seltsielu keskusi. Pakume vabaajaveetmise võimalusi kõigis valla piirkondades.
★ Aitame kaasa omanäoliste kultuuri- ja meelelahutusürituste korraldamisele.
★ Kutsume ellu Põltsamaa valla laulu- ja tantsupeo.
★ Aitame säilitada valla ajaloomälestisi. Paigaldame ajaloomälestisi ja olulisi objekte tutvustavad infostendid.
★ Jätkame koostööd kogudustega.
★ Toetame vabaühenduste üritusi ja algatusi vähemalt ühinemiseelses mahus.
★ Aitame vabaühendustel tasuda projektide omaosalust.
★ Suurendame vabaühenduste osatähtsust avalike ürituste korraldamisel ja omavalitsuslike teenuste osutamisel.
★ Rajame uusi tervisespordi rajatisi (nt discgolfi rajad, hakk laastukattega terviserajad, ringrajad jms), mille rajamis- ja ülalpidamiskulud on minimaalsed.
★ Korraldame uusi ja põnevaid rahvaspordisündmusi (nt iga mehe mitmevõistlus jms).
★ Toetame edukate sportlaste treeninguid ning võistlemisi.
★ Anname välja stipendiume võimekate noorte huvihariduse ja -tegevuse (sport, kultuur jms) toetamiseks.

SOTSIAALNE KAITSE
★ Kindlustame toetused erinevatele sihtgruppidele – sünnitoetus, koolitoetus, laste prillide toetus, matusetoetus. Kingime vastsündinutele imikupaki, milles on lapse hooldusvahendid.
★ Tagame abivajajate ja puuetega inimeste hoolduse. Kindlustame erivajadustega laste ja täiskasvanute teenindamise.
★ Võimaldame õpilastele ja eakatele spordisaalide ja -rajatiste tasuta kasutuse.
★ Laiendame koduhooldajate võrgustikku ja nende poolt pakutavaid teenuseid, et eakad ja puuetega
inimesed võiksid elada kauem kodustes tingimustes.

19. Oktoober 1

Pajusi maantee on reedel suletud

Homme, 20. oktoobril kella 8.00-20.00ni on Pajusi maantee…
19. Oktoober

Kunstmuru ümbertöötlemise tehas tuleb Põltsamaale järgmisel aastal

ASi Advanced Sports Installations Europe soovib esimesed…
18. Oktoober 26

Põltsamaa valda hakkab juhtima kolmikliit

Sotsiaaldemokraatlik erakond, Eesti Keskerakond ja Eesti…
18. Oktoober 6

Pajusi mnt spordihoone leidis suulisel enampakkumisel uue omaniku

Pajusi mnt 18j omanikuks sai suulise enampakkumise…

Arvamus

Oktoober 05, 2017 2

Tutvu Põltsamaa vallas osalevate poliitiliste jõudude valimisprogrammidega!

Täna algas kohalike valimiste e-hääletamine ja eelhääletamine maakonnakeskuses. Avaldame siinkohal nende poliitiliste…
Oktoober 02, 2017

Otsime noori, kes soovivad osaleda kohaliku elu otsustusprotsessides

Otsime noori, kes on huvitatud kohaliku elu arendamise otsustusprotsessides osalemisest. Soovime, et noored räägiksid…
September 29, 2017

Õige kütmine tagab puhtama õhu

Keskkonnaamet tuletab seoses alanud kütteperioodiga meelde, et majapidamises tekkinud olmeprügi põletamist tuleb…
September 25, 2017

Kõigis kortermajades tekivad 1. jaanuaril korteriühistud

Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS) jõustub 1. jaanuril 2018.a. Pooltes Eesti kortermajades puuduvad…
18. Oktoober

EOK tunnustab nii Felixhalli kui ka Kuningamäe terviseradasid

Eesti Olümpiakomitee andis oma tunnustuse…
17. Oktoober

Sünnipäevakingiks maailmameistrivõistluste pronksmedal!

Türgi kuurortlinnas Daylanis toimusid järjekordsed…

Viimati lisatud uudised