10. aprillil kogunesid Põltsamaa kultuurikeskuses Pajusi valla, Puurmani valla, Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla ühinemistöörühmad ühiskoosolekule, et anda juhtrühmale ülevaade senisest tööst.

Põltsamaa infoportaal toob ära selle koosoleku protokolli. Protokolli koostas ühinemise koordinaator Reet Maks.

1. Töörühmade juhtide ettekanded

Maimu Kelder – eelarave töörühm ja majanduse töörühm
Eelarve töörühm ei ole aktiivselt tegevust alustanud. Saame kokku järgmisel nädalal, 18.aprillil. Majanduse töörühm on käinud koos neli korda. Oleme arutanud teemasid valdkondade kaupa – prügi, vesi ja kanalisatsioon jne. Teehoolduslepingutest on olemas ülevaade, ettepanekud hangeteks. Oleme kaardistanud kinnisvara, vaadanud üle maamaksu, vaja tegeleda ühtlustamisega. Oleme arutanud nelja valla üldplaneeringu algatamist, vajalik volitada ühte valda ühist hanget läbiviima. Õigusaktidest oleme tegelenud hankekorraga, vallavara korraga ja reservfondi kasutamise korraga.

Katti  Lainoja – sotsiaalhoolekande töörühm
Sotsiaalhoolekande töörühm on koos käinud neli korda. Käisime ka tutvumas Viljandi valla eelmise  ja nüüd tuleva uue ühinemiskogemusega sotsiaaltöö vallas. Oleme jõudnud oma töörühmaga niikaugele, et meil on olemas juhtrühmale esitamiseks kokkuvõtlikud punktid struktuuri, ruumide ja transpordi osas. Oleme seisukohal, et kõiki praeguseid sotsiaaltöötajaid on vaja ka uues vallas. Toimub spetsialiseerumine. Lisaks soovime juristi, kes tegeleb sotsiaalvaldkonnaga (võib olla ka mujal struktuuris), vajalik ka terviseedendaja ametikoht. Lisaks olemasolevale elektriautode pargile vajalik üks tavaauto, mis võiks olla neljaveoline, et oleks juurdepääs igale poole. Elektriautodele tuleb suurem investeering rehvide näol. Üles on kerkinud sotsiaaltranspordi teema, loodame, et sellega tegeleb majandusosakond, et vabastada meie sotsiaaltöötajad transporditeenuse osutaja rollist. Oleme kokku leppinud, et uued korrad hakkavad kehtima 01. jaanuarist 2018.

Toivo Tõnson : Kas olete mõelnud uute kulude piirnormide peale, mis vaja 01.01.2018 sisestada STAR-i, et saab tegevust jätkata.
Katti Lainoja: Kas saame 01.01.2018 alustada ühtse STAR-ga, on vajalik läbirääkida sotsiaalkindlustusametiga.
Jaan Aiaots: Kas olete mõelnud, tehes suurema investeeringu elektriautodele, kaua nende akud vastu peavad?
Katti Lainoja: Eks neid peab kasutama niikaua, kui akud vastu peavad.
Anne Veiram: Põltsamaa vallal on kahel elektriautol garantiikorras akud vahetatud. Need peavad loodetavasti kauem vastu.

Kadri Suni – hariduse ja noorsootöö töörühm
Tahan kõigepealt tänada kõiki töörühma liikmeid ja ka ühinemise koordinaatorit töörühma töösse panustamise eest, heade mõtete ja ideede toomise eest. Oleme jõudnud punkti, kus on olemas ülevaade haridustaristust- oleme oma koosolekud läbi viinud erinevates valdade haridusasutustes, et saada ülevaadet. Suurem teema, mis on olnud meil arutlusel on visioon- võimas õpikeskkond Põltsamaa vallas. Soovime mai alguses läbi viia ühiskoosolekut, kus osaleksid lisaks töörühmale ka koolijuhid, valdade haridusspetsialistid, volikogude hariduskomisjonid jne. Oleme arutanud oma valdkonna struktuuri uues vallas. Meie ettepanek on luua eraldi haridusspetsialisti ja noorsootööspetsialisti ametikohad. Haridusspetsialisti ülesandeks kõik formaalse haridusega seotud, noorsootööspetsialistil kõik noorsootöö ja huvihariduse teemad. Veel on päevakorras olnud tugiteenuste koordineerimine, huvialaharidus, teadushuviharidus, ülevallaline õppekava, ingliskeele õpe alates lasteaiast jne. Oleme koostanud pingerea õigusaktidest, mida vaja läbi töötada, et töö saaks jätkuda ka peale 01. jaanuari 2018. Ei saa lubada, et jõuame kõik läbivaadata, aga olulisemad kindlasti. Sõnum eelarve komisjonile, et uues eelarves kindlasti arvestataks ka rahaliste vahenditega hariduse koostööprojektideks. Majanduskomisjonilt ootaks lahendust õpilastranspordi küsimusele.

Toivo Tõnson: Kas on arutlusel olnud ka HTM- st tulevad vahendid olümpiaadide rahastamiseks. Kas võiks tulla otse valla eelarvesse?
Kadri Suni: Oleme rääkinud sellel teemal. Võibolla mõeldav, kui ainult vallasisesed üritused. Siit ettepanek uue valla haridusmaastiku lõimumiseks - valla ühisüritused.

Indrek Eensalu – kultuuri ja sporditöörühm
Tegin ettepaneku, et kultuur ja sport oleks eraldi ja tundub, et on ennast õigustanud. Oleme koos käinud mõlema töörühmaga kaks korda. Esimene koosolek oli rohkem tutvumine kultuuri ja spordi valdkonna praeguste objektide ja tegutsevate organisatsioonidega. Kultuuritöörühma teisel koosolekul arutasime struktuuri üle, oli valminud paar skeemi. Lõpliku otsust veel ei teinud, kuna kolmanda sektori osa vajas veidi selgust. Rääkisime ka MTÜ-de rahastamise põhimõtetest, vaatasime läbi olulised punktid praegu kehtivatest valdade õigusaktidest.
Sporditöörühmal on struktuuri poolel välja joonistunud 2 tugevamat varianti, Osaliselt kattuvad. Oleme teinud otsuse, et uues vallavalitsuse struktuuris peavad olema kaks eraldi inimest – spordispetsialist ja kultuurispetsialist. Lisaks terviseedenduse spetsialist sobiks vist ka paremini sinna spordi reale. Palju on olnud küsimusi spordiobjektide majandamise poole pealt, kuidas seda korraldada. Kelle hallata jääb korrashoid. Kindel seisukoht on, et spordikool jääb eraldi tegutsema. Tegime ettepaneku, et väljapakutud nn spordinõukogu asemel võiks olla volikogu alatine spordikomisjon, kes annaks siis neljaks aastaks suunised valla sporditööle. Ka rahastuse teema olnud arutusel, kas see oleks pearahasüsteem või  mõni muu, selleni veel ei ole jõudnud.

Maimu Kelder : Majanduse töörühma seisukoha kujundamiseks oleks vajalik kõigi praeguste spordi ja kultuuriobjektide nimekirja, mis asutus, kus asub, kes praegu haldab.
Jaan Aiaots: Kas on arutlusel olnud ka mõne eelisspordiala, mida rohkem tahetakse arendada. Uisusport?
Indrek Eensalu: Ei nii täpselt ei ole veel arutatud.
Aare Järvik: Teemaks on olnud küll esindusvõistkonna moodustamine, aga mis alal, seda ei tea veel.
Maimu Kelder: Kas ka arutatud tulevikuarenguid näit. ujumisõpe?
Indrek Eensalu: Kui tekivad vastavad võimalused, eks siis arutatakse.
Reet Alev: Oluline ka praeguste baaside olukord, mida planeeritud, investeeringud.Seda ei tea.
Indrek Eensalu: Paari aasta pärast võib siin olla hoopis teine pilt.
Toivo Tõnson: Mis see meie oluline suund on – koolisport, tippsport, võistlussport. Kuhu maani jõuame rahastada?
Indrek Eensalu: Karm reaalsus spordis – kui palju lapsi juurde tuleb. Eks see on peamine teema.
Reet Alev: Teema ka rahva toomine spordisaalidesse.
Kadri Suni: Praeguste andmete järgi nelja valla pooled lapsed ei osale. Kuidas nemad tuua spordi juurde.
Indrek Eensalu: On olnud töörühmas mõtteid kuidas viia treenerid  laste juurde treeninguid läbi viima (Puurmani) ja ka lapsed siia Põltsamaale trennidesse tuua.

2. Juhtrühma ettekanne. Ülesanded töörühmadele

Toivo Tõnson: Tänaseid ettekandeid kuulates on hea meel tõdeda, et töörühmad töötavad. Käisime juhtrühmaga Viljandi vallas nende ühinemiskogemustega tutvumas. Kuulasime ära nende head ja vead. Oluline on teiste vigadest õppimine.
Peame kiirendama eelarve koostamist, et vaadata üle oma võimalused ja saabuma reaalsusesse. Unistamine suurelt on lubatud ja soovitatav, kuid peame plaane tehes lähtuma reaalsetest võimalustest, et pärast oleks pettumus väiksem. Peame tegema eeltööd kordade ühtlustamiseks ja ette valmistama teatud eelnõud. Mida rohkem eeltööd on tehtud, seda kergem on pärast. Peame vaatama ka laiemalt, kellele mis ülesandeid delegeerida. Mis on  OVL-i ülesanded. Näiteks jäätmeveo valdkond. Sama ühistranspordi korraldamine, kas moodustatakse mingi ühisorganisatsioon, selles osas veel otsad lahtised. Kuid vajalik vaadata ka väljapoole. Töörühmadele ettepanek, et lõpetage oma koosolek alati mingi otsusega ja ka küsimused teistele töörühmadele kajastage protokollis. Protokollid on avalikult leitavad, sealt saame info meie ja teised töörühmad. Ootame ettepanekuid ka struktuuri osas.
Jaan Aiaots: Oleme rääkinud ka tööruumide küsimusest. On teada, et ei ole kõige parem olukord.
Toivo Tõnson: Plaanis kõik ruumid läbi käia, et oleks ülevaade.
Tiia Vahter: Käisime vallasekretäridega ühinemise infopäeval, kus anti soovituslikud juhised ametiasutuse teenistuskohtade täitmiseks ja kõigeks, mis sellega kaasneb .Juhendmaterjalid rahandisministeeriumi kodulehel kõigile huvilistele saadaval (http://haldusreform.fin.ee/static/sites/3/2017/04/29032017_juhised-1.pdf). Eks meil hakkab sellega tegelema juriidiline töörühm, kui struktuur on paigas.
Kadri Suni: Kuidas see eelarve koostamise protsess üldse välja näeb?
Toivo Tõnson: Minu nägemus, et tuleb võtta tööle inimene, kes seda tegema hakkab. Suhtleb valdade raamatupidajatega, saab andmed ja paneb kokku.
Piret Nõmmiksaar: Eelarveks on olulised sisendid – toetused, maamaks, hariduse valdkond. Kas ühtlustatakse?
Tiia Vahter: 2018.a eelarve tuleb ikka vanade andmete põhjal kokku panna. Muudmoodi ei ole võimalik.
Maimu Kelder: Ka riigi poolt tuleb palju muudatusi, mida praegu ei tea. Saame teha eelarve vaadates kõigi nelja valla strateegiaid, prognoose, investeeringuid.
Anne Veiram: Meil sotsiaalhoolekande töörühmas oligi juhtrühmale küsimus, milliseid toetusi uues vallas kehtestatakse. Mida nemad näevad?
Jaan Aiaots: Millal oleks viimane tähtaeg, millal veel jõuab eelarvesse ettepanekuid esitada, kui siin juhtrühmal mingeid mõtteid tuleb. Puhkuste kuuks vist leppisime kokku juuli, millal koosolekuid ei ole.
Maimu Kelder: Hiljemalt jaanipäevaks peaks kõik sisendis eelarve jaoks olemas olema.

3. Info suurematest käimasolevatest projektidest

Puurmani vald
Margus Möldri: Valmistame ette tervisekeskuse filiaali hanget, mis peaks tulema praegusesse vallamajja. Lasteaiaprojekt – soojustamine, kõik kommunikatsioonid amortiseerunud, pool lasteaeda tühi. Küsimuse all, kas on üldse mõistlik sellisel kujul teha. On olnud ka jutuks, et lasteaed viia praegusesse noortekekusesse. 10 aasta perspektiivis on mõistlikum ehitada uus maja, kui renoveerida vana.
Mõisakompleks – teeme kiireloomulised tööd, mis hakkaksid segama väljaüürimist.
Pikknurme küla veevärgi uuendamine maksumus 600 tuhat eurot. On jälle mõtlemise koht, kuna maju vähe. Teha uuele volikogule ettepanek muuta üldplaneeringut ja muuta hajaasustuse piirkonnaks.
Arutusel olnud ka staadion, kuid sellel aastal sinna investeeringuid ei tehta. Tulevikus.

Põltsamaa linn
Jaan Aiaots: Tõrukese lasteaiahoone energiatõhususe suurendamine, kõigis volikogudes käinud. Projekt KIK-s, ootame vastust.
Põltsamaa silla rekonstrueerimis hange käimas. Pakkumised avatakse järgmisel nädalal.
Algatatud Pajusi mnt ja kergliiklustee ehituse hange.
Põltsamaa Tervis – küsimus perearstide arvus, taotlus 6 perearstile, nimistuid jätkuks 5-le. Selles osas läbirääkimised Kolga-Jaaniga, kuidas nende suunad. Praegu selles osas vara otsuseid teha.
Lossi projekt – täna hanke tähtaeg. Rekonstrueeritakse väravahoone, müür, pääs edaspidi ka torni ja turunduse pool ka. Otsus peaks tulema augustis.
Harjutusväljaku planeering töös, kuna tegu  üldplaneeringu muutmisega, läheb protsess  pikemaks.
Kultuurikeskuse katus – taotlus esitatud hasartmängu maksu nõukogusse. Otsus EAS-lt, hea see, et vähemalt ekspert käis kohapeal vaatamas. Talvel maja väga külm, kütame enne üritusi puhuriga, mis väga kulukas.

Aare Järvik: Küsimus, kas loss saab ikka kütte Felixist?
Jaan Aiaots: Praegu küte Felixist, võetud erinevaid pakkumisi.
Aare Järvik: Kas on ka suuremad mõtted lossi suunal?
Jaan Aiaots: Lossi osas, mis otsus tehakse EAS-s, kas riik näeb kultuuriobjektina või jääb omavalitsusele. Ei tea veel.
Aare Järvik: Ujula  projekt. Mis seisus?
Jaan Aiaots: Praeguste plaanide kohaselt kooli juurde. Tegelik tõsiselt võetav plaan Põltsamaa mõisa juurde koos kosmopargiga. Seotud asjad omavahel.
Maimu Kelder: Need kaks projekti on omavahel sünkroniseerunud.
Jaan Aiaots: Ettevõtted Felix ja E-piim otsivad oma töötajatele kortereid. Proovime selles osas internaadi käima panna. Vajalik investeering, sest sanruumid vajavad korralikku remonti.
Silver Nõmmiksaar: Kas kohalik jalgpallikogukond kaasatakse ka staadioni projekti?
Jaan Aiaots: On juba praegu olnud võimalus olla kaasatud. Olen informeerinud Margust. Käisime jalgpalliliidus.
Silver Nõmmiksaar: JL otsustas kunstmuruväljaku kasuks, pärast muutus see muruväljakuks. Pole küsitud kohalike jalgpalliinimeste käest.
Janne Veski: Mul ettepanek, mitte nii detailidesse minna.

Pajusi vald
Merike Sumla:
Pisisaare-Põltsamaa jalg- ja jalgrattatee ehitamine –  leping sõlmitud, ehituse lõpptähtaeg 1.10.2017.
Pisisaare-Põltsamaa jalg- ja jalgrattatee ehitamise omanikujärelevalve leping ootel
Pajusi Rahvamaja sisetööd – projekteeritud,  uuringud tehtud, tööde algus kui Muinsuskaitseamet annab rohelise tule.
Kalana küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine (Põltsamaa Vallavara) – taotlus KIK-is

Põltsamaa vald
Toivo Tõnson:
Hajaasustuse avatud taotlusvooru jaoks Põltsamaa vald planeerinud 20 tuhat eurot.
Suur rõhk teederemondil, saime mõne kinnistu müüdud ning saime selle jaoks raha,
Kummiksaare tee, Adavere-Pajusi teeremont-mustkate,suvilate piirkond Mõhu jõeääre tee ja Roosi tee Mällikvere külas ja pealevedu ning 2x pindamist vastavalt ülevaatuskomisjoni hinnangule ja ettepanekutele.
Adavere kunstmurukatte uuendus, Võisiku vee-ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine, uue joogivee kaevu ehitus. Väike-Kamari vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise taotlus esitatud. Võhmanõmme ja Adavere  tänavavalgustuse rekonstrueerimise rahastamise taotlus esitatud.
PKT – Kamari veelauakeskus + adminmaja. Saarele ettevalmistused matkaautode ja kämpingute ala rajamiseks ning Annikvere kergtee taotlus samuti esitatud.

Aare Järvik: Mis plaanis endise kutsekooli hoonega ja ka Võisikuga?
Toivo Tõnson: Kutsekool kuulub riigile, haldab RKA. Võisiku AS Hoolekandeteenused. Tean et kutsekooli vana hoone müügis, tagatud valve, et  päris ära ei lõhuta. Väga viletsas seisus, nõuab suurt investeeringut. Võisiku lõpetab meile teadaolevalt 2018. On üks advokaadifirma otsinud kohta üldhooldekodule. Kontaktid on antud. Oleksime rõõmsad, kui see sinna tuleks.

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda

19. Oktoober 1

Pajusi maantee on reedel suletud

Homme, 20. oktoobril kella 8.00-20.00ni on Pajusi maantee…
19. Oktoober

Kunstmuru ümbertöötlemise tehas tuleb Põltsamaale järgmisel aastal

ASi Advanced Sports Installations Europe soovib esimesed…
18. Oktoober 26

Põltsamaa valda hakkab juhtima kolmikliit

Sotsiaaldemokraatlik erakond, Eesti Keskerakond ja Eesti…
18. Oktoober 6

Pajusi mnt spordihoone leidis suulisel enampakkumisel uue omaniku

Pajusi mnt 18j omanikuks sai suulise enampakkumise…

Arvamus

Oktoober 05, 2017 2

Tutvu Põltsamaa vallas osalevate poliitiliste jõudude valimisprogrammidega!

Täna algas kohalike valimiste e-hääletamine ja eelhääletamine maakonnakeskuses. Avaldame siinkohal nende poliitiliste…
Oktoober 02, 2017

Otsime noori, kes soovivad osaleda kohaliku elu otsustusprotsessides

Otsime noori, kes on huvitatud kohaliku elu arendamise otsustusprotsessides osalemisest. Soovime, et noored räägiksid…
September 29, 2017

Õige kütmine tagab puhtama õhu

Keskkonnaamet tuletab seoses alanud kütteperioodiga meelde, et majapidamises tekkinud olmeprügi põletamist tuleb…
September 25, 2017

Kõigis kortermajades tekivad 1. jaanuaril korteriühistud

Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS) jõustub 1. jaanuril 2018.a. Pooltes Eesti kortermajades puuduvad…
18. Oktoober

EOK tunnustab nii Felixhalli kui ka Kuningamäe terviseradasid

Eesti Olümpiakomitee andis oma tunnustuse…
17. Oktoober

Sünnipäevakingiks maailmameistrivõistluste pronksmedal!

Türgi kuurortlinnas Daylanis toimusid järjekordsed…

Viimati lisatud uudised